مشاوره و تبلیغات حضوری

مشاوره و تبلیغات حضوری یک نوع بازاریابی مستقیم است که بیشتر به منظور معرفی یک محصول و…